💎พช.เพชรบุรี>>ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบุรี

 

⏰วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 10.30 น.

นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันต่อต้านคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบุรี และรับชมวีดิทัศนคํากล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์
เนื่องในวันต่อต้านคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย)โดย พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังใหม่)

ในการนี้ นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มุ่งเน้นให้ข้าราชการในสังกัดได้ร่วมกิจกรรมสร้างพลังด้วยการสวมใส่เสื้อสีขาวและแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านคอรรัปชั่น ในวันต่อต้านคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบุรี ในครั้งนี้
และประกาศเจตนารมย์ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด “พอเพียง สุจริต จิตอาสา โตแล้วไม่โกง”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์
(Binoculars)ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)