พช.เพชรบุรี : ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ webex

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมและมอบแนวทางนโยบายในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ webex
นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ webex ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า)
ในการประชุมวันนี้ได้มีประเด็นที่ชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ดังนี้
1.แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2565
2.ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารและประโยชน์ และการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565
3.การวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Big Data และCDD EIS พกพา
4.การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ปี 2565
ทั้งนี้นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำเรื่องเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ของการวางระบบฐานข้อมูล ที่จะให้ ระบบ Big Data และCDD EIS พกพา ใช้เป็นฐานข้อมูลให้ทุกคนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในการขับเคลื่อนงาน พัฒนาชุมชนให้บรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี
+4
<img class="j1lvzwm4" role="presentation" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
3Ab Gotenks, June Swr และ อีก 1 คน
(Visited 1 times, 1 visits today)