พช.เพชรบุรี : ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานทุนชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนงานทุนชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุน เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

ประเด็นการนำเสนอในการประชุม มีดังนี้
1. ความเชื่อมโยงการพัฒนายุทธศาสตร์ระดับต่างๆ
2. ภาพรวมแผนการดำเนินงาน/การจัดสรรงบประมาณ
3.แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4. แผนทางการดำเนินกิจกรรมในภารกิจ/หน้าที่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบแนวทางตามแผนงานและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาในการประชุมดังนี้
1. การดำเนินงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. แนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
3. วิเคราะห์การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ในสถานการณ์ปัจจุบัน
4. แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
5. แนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
6. แนวทางการดำเนินงานพัฒนาทุนตามแนวพระราชดำริ
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์
ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)