พช. เพชรบุรี : จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2564 พร้อมส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมาย นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า) โดยมีนางสาวกุลณิศ ศรีวชิรวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช.2ค ระดับจังหวัด ให้คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด ได้รับทราบและร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลฯ ของแต่ละอำเภอในภาพรวมของจังหวัด ก่อนนำไปใช้ประโยชน์

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำทุกปี และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) เป็นประจำทุกสองปี เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการวางแผนพัฒนาทุกระดับอย่างจริงจัง โดยในปี พ.ศ. 2564 เป็นการจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลฯ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
ในปี 2564 จังหวัดเพชรบุรี มีเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จำนวน 101,135 ครัวเรือน ในพื้นที่ 8 อำเภอ 93 ตำบล 762 หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งสิ้น 101,119 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.98 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 301,866คน แยกเป็น เพศชาย 144,021 คน เพศหญิง 157,845 คน ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 89,866.31 บาท/คน/ปี
ผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564 มีเป้าหมาย 586 หมู่บ้าน 81 ตำบล 8 อำเภอ จัดเก็บได้ 1,614 หมู่บ้าน โดยสามารถจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน ได้ดังนี้
ในการนี้ คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ได้พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่จัดเก็บได้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อสังเกตจากผลการจัดเก็บข้อมูลฯ เพื่อให้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานต่อไป
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์
ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)