พช.เพชรบุรี >>ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน ตุลาคม  2564

 

วันที่ 28 ตุลาคม  2564  เวลา 09.30 น. นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

 

การประชุมในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี มีวาระก่อนการประชุมจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1.การมอบโล่ราวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2564 ใด้แก่อำเภอบ้านลาด

2.การมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)ของจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 ราย

3.การมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ.2564 ของจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 ราย

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)