พช.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)

     วันที่ 27 ตุลาคม  เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS) จากห้องประชุมราชบพิธ ขั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยมีข้อราชการสำคัญดังนี้ 

1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (Area-Based)

3.การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนบนฐานการทำงานแบบดิจิทัล

4.การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

และ 5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของหน่วยงานแก่จังหวัด

 

จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวเอกรัตน์  นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า)

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)