พช.เพชรบุรี >>เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนและกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนและกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนณ โดยมีนายเจน ป้อมสิงห์ ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านดงตากิต หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จัดตั้งขึ้นตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ทั้ง ๗ ภาคส่วน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ที่เป็นทุนทางสังคม ใช้พลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำ สร้างเสริมอุดมการณ์ทำงานเพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่ากรมการพัฒนาชุมชน มุ่งเน้นสร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม โดยเล็งเห็นความสำคัญของอาสาสมัครภาคประชาชนที่มีจิตเสียสละ แบ่งปัน อาสาลงมือช่วยเหลือครัวเรือนอื่น ๆ ที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างสร้างสรรค์โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขอให้ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนทุกท่านมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตเข้มแข็ง พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจของผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนด้วยความภาคภูมิ

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์
ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)