พช.เพชรบุรีจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านและกิจกรรมของผู้นำกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายชุมชนและข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564

 

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.  นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และมอบโล่รางวัลหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน  โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพริบพรี(ชั้น2)  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

   

นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันกษัตริย์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ในการบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และได้รับพระราชทานโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี ย่อมแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงมุ่งมั่น และเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้   การจัดงาน “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน”ประจำปี2564 เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนว่า ทุกท่านในที่นี้คือ ผู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม ร่วมแก้ปัญหาและปรึกษาให้แกผู้นำหมู่บ้าน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แกประชาชนในพื้นที่ ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

   ในการนี้ นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และผู้แทนองค์กรภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

 

   สำหรับพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564  ตามลำดับ ดังนี้ 

๑. พิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุขและรับรางวัลโล่พระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”   

           ๒. พิธีมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง”ให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

                   ๑) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด ชายและหญิง

                        ๒) กลุ่มองค์กรชุมชน แกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน

                        ๓) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด

                        ๔) ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค

  ๓. พิธีมอบโล่รางวัลหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้

                      ๑) รางวัลชนะเลิศด้านสังคม

                  ๒) รางวัลชนะเลิศด้านเศรษฐกิจ

                       ๓) รางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม

และจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)