พช.เพชรบุรี>> ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบุรี (กพสจ.)

 

  วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวกุลณิศ  ศรีวชิรวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบุรี (กพสจ.) ครั้งที่ 1/2564  ในการประชุมครั้งนี้เป็นการสรรหาสตรีที่ทำประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรีจังหวัด ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบุรี โดยกระจายตามพื้นที่อำเภอต่าง ๆ จำนวน 5 – 20 คน และสตรีที่ทำประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรี ซึ่งต้องมีคุณสมบัติขั้นต้นตามคุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาสตรีที่มาจากการคัดเลือก ในข้อ 8 ของระเบียบฯ และเป็นผู้ที่มีผลงานด้านการพัฒนาสตรีเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม แรงงาน สาธารณสุข การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2

 

ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสตรี ที่ทำประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรีจังหวัด อำเภอละ 1 คน และกำหนดวันที่จัดประชุม ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกการดำรงตำแหน่งทางการบริหาร โดยให้กรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ทั้งสองส่วน (กพสจ. ที่มาจากการคัดเลือกและสตรีที่ทำประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรีของจังหวัด) เพื่อคัดเลือกกันเองในการดำรงตำแหน่งทางการบริหาร โดยให้เป็นไปตามระเบียบ ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งอื่นตามความเหมาะสม

 

          #WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)