พช. เพชรบุรี  :  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

 

 

วันที่ 9 ก.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งความสำเร็จ และปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

 

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นายธรรมนูญ  ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมและได้รับมอบหมายให้นำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอติดตามการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ที่ตั้งของอำเภอ 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

 

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)