พช.เพชรบุรี >> จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ  เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

จังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และรับมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการใช้เป็นเงินทุนตั้งต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชน และนำไปขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสังคมอื่น ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อไป โดยมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับประธานคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน  สำหรับจังหวัดเพชรบุรี มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานตั้งแต่ปี 2547 – 2562 จำนวน 233 หมู่บ้าน และในปีงบประมาณ 2563 มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานเพิ่ม จำนวน 8 หมู่บ้านๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท 

โอกาสนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 8 หมู่บ้านด้วย

 #WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

 

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)