พช. เพชรบุรี รวมพลังจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ระดับจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการปลูกต้นรวงผึ้ง ปลูกพืชสมุนไพร ต้านโควิด 19 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วย หัวใจ” โดยมีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี จิตอาสา904 พันเอก เวชยัยต์ แว่นไธสงค์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรเพชรบุรี นายไพศาล ช่อผกา นายอำเภอบ้านลาด ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา เจ้าของแปลง HLM เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตลอดจนนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab Model For Quality Of Life : HLM) แปลงนายปราโมทย์ คลังแก้ว บ้านบำรุงประชา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการอนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จากทางรัฐบาลผ่านกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 3,780,200บาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดทั้งสิ้น จำนวน 7 แห่ง แบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) จำนวน 1 แห่ง และพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) จำนวน 6 แห่ง และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน 4,434,800 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน 76 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่ขนาด 1 ไร่ จำนวน 59 แห่ง และพื้นที่ขนาด 3 ไร่ จำนวน 17 แห่ง  ซึ่งถือว่า เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีงานทำอีกด้วย
ด้านนาย นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมการเอามื้อสามัคคีเป็นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab Model For Quality Of Life : HLM) แปลงนายปราโมทย์ คลังแก้ว บ้านบำรุงประชา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาด 3 ไร่ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกันเอามื้อห่มดิน ร่วมกันปลูกต้นไม้ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกป่า 5 ระดับ รวมทั้งการปลูกพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว กะเพรา โหระพาและพริก การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เช่น กล้วย มะละกอ เป็นต้น และพืชเศรษฐกิจ ซึ่งกิจกรรมจะส่งเสริมให้เกิดเป็นเครือข่ายเอามื้อสามัคคีของครัวเรือนต้นแบบ ที่คอยช่วยเหลือกันเอามื้อสามัคคีในแปลงอื่นๆ เกิดความสามัคคีปรองดอง เป็นพลังชุมชนที่เข้มแข็ง พออยู่ พอกิน พอใช้และพอร่มเย็น พร้อมรับมือกับปัญหาด้านต่างๆได้

(Visited 1 times, 1 visits today)