พช.เพชรบุรี :   ร่วมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2564

 

   วันที่ 16 ก.ค. 64 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (ก.บ.จ.) ครั้งที่3/2564 โดยมีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (ก.บ.จ.) ร่วมประชุม ซึ่งในครั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้นำเสนอโครงการงบพัฒนาจังหวัด ปี 2564 งบเหลือจ่ายจำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน2,299,800บาท ได้แก่ โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กิจกรรมหลัก พัฒนาทักษะความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการขนมไทยเมืองเพชรงยประมาณ499,800บาท และโครงการอนุรักษ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นถิ่นเพชรบุรี สู่สากล งบประมาณ1,800,000บาท ผลการนำเสนอโครงการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีผ่านการเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมทั้ง 2 โครงการและให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการทันทีในปีงบประมาณเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณร

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)