เพชรบุรีประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

 

      วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า) ชั้น 2 นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2564  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ก่อนวาระการประชุมมีการมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 114 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายนพพร ศรีเภสัช นักวิชาการพัมนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี และนางสาวภัทรศยา มิ่งรัตนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ 

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการแจ้งเรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด, การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564, การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564, การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 3-4, การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด, การจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(ศจพ.อ.)และทีมปฏิบัติการตำบล และการเสริมสร้างวินัยและและวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย

 

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)