พช. เพชรบุรี ประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 12 พ.ค. 64 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่  4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตาม วางแผนและขับเคลื่อนงานตามประเด็นการพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดเพชรบุรี  โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

1. ข้าราชการย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ราย คือ นางสาวกุลณิศ ศรีวชิรวัฒน์ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ นางโสพัตร์ สืบสุข ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ย้ายมารักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบุรี (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี
2. เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

    – การประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

    – เรื่องตัวชี้วัดที่ 2 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    – การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ประจำปี 2564

    – การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3-4

    – แนวทางการทบทวนการขอคืนงบประมาณการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2564

    – การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนแลพัฒนาคนช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ

    – การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ปี 2564

ภาพ/ข่าว. :  กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

Change for Good

“พัฒนาคือสร้างสรรค์”        

(Visited 1 times, 1 visits today)