พช. เพชรบุรี : ประชุมติดตามนิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

วันที่ 5 พ.ค. เวลา 14.00 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามนิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานติดตามนิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯเพื่อกำหนดแนวทางและวางแผนการติดตามนิเทศสนับสนุนฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี การประชุมครั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณา ตามประเด็นการติดตามสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดังนี้ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3, ติดตามการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2, ติดตามการดำเนินกิจกรรมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยให้สนุก” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”, ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, ติดตามการใช้ TPMAP ในการใช้แก้ไขปัญหาความยากจน

ภาพ/ข่าว. : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)