พช.เพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 30 เม.ย. 64 เวลา 09.30 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

การประชุมในครั้งนี้ ได้สรุปผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนเมษายน 2564 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนาย ณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ วัดบันไดทอง อำเภอเมืองเพชรบุรี
เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 15 เรื่อง ได้แก่ งดการพระราชพิธีในเดือนพฤษภาคม 2564 , การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติในเดือนพฤษภาคม 2564 , ออกหน่วยบริการโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์”, สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19, การจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35/2564, งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบุรี, โครงการ “บอกดิน 2” , การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี, ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอชะอำ (แทนตำแหน่งว่าง), แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดเพชรบุรีสะอาด ปี 64, โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่, สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด, ผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2564, รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบุรีประจำเดือนมีนาคม 2564, การขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ปี 2564

ภาพ/ข่าว. : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)