พช.เพชรบุรี : พาผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอเขาย้อย ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”

วันที่ 29 เม.ย. 64 เวลา 13.00 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พร้อมด้วย นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช. จังหวัดเพชรบุรี” งบภายใต้งบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ณ พื้นที่อำเภอเขาย้อย พื้นที่ต้นแบบฯ โดยมีนางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี พัฒนากร เจ้าของแปลงพื้นที่ต้นแบบ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต. ) ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล จำนวน 3 แปลง ดังนี้
1. แปลง HLM ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ของนายชลัมพล เขาย้อย หมู่ที่ 2 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย
2. แปลง HLM ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ของนายกาญจน์ จันทรวงศ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย
3. แปลง HLM ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ของนางสาภรณ์ ปานทิพย์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย

ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เพื่อให้การดำเนินงานในครั้งนี้ ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อีกทั้งกำชับแต่ละพื้นที่ให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ด้วยความถูกต้อง

นอกจากนี้ นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ จำนวน 7 แปลง ดังนี้
1. นายกาญจน์ จันทร์วงศ์ (HLM 3 ไร่) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 104,000 บาท
2. นายชลัมพล เขาย้อย (HLM 3 ไร่) หมู่ที่ 2 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 104,000 บาท
3. นางสุภาภรณ์ ปานทิพย์ (HLM 1 ไร่) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 32,302.93 บาท
4. นายปราโมทย์ คลังแก้ว (HLM 3 ไร่) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 104,000 บาท
5. นายปัญญา ชาสะอาด (HLM 3 ไร่) หมู่ที่ 8 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง ผลการดำเนินงาน :
อยู่ระหว่างการปรับแบบแปลนตามภูมิสังคม
6. นางสาวนวรรณ พวงมาลัย (HLM 3 ไร่) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
7. สวนเพชร เกาะอินทรีย์วิถีไทย (CLM 15 ไร่) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง ผลการดำเนินงาน ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่ โดยกองบัญชาการกองทัพไทย

ภาพ/ข่าว. : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)