พช.เพชรบุรี การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2564 2564 โดยมี นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี (เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ) พร้อมด้วยนางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพิจารณาการปรับโครงสร้างหนี้,และการพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-2019 (ฉบับที่ 2) ,การพิจารณาอนุมัติโครงการที่รอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
จากการประชุมในครั้งนี้ ได้อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 12 โครงการ แยกเป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 381,725 บาท เงินอุดหนุน จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 297,000 บาท
สำหรับผลการเบิกจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2564 ภาพรวมจังหวัดเพชรบุรี มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 14,155,069.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.44 เกินเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ 54)
ภาพ/ข่าว. : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”
อสร้างสรรค์”

 

(Visited 1 times, 1 visits today)