พช.เพชรบุรี พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 15:00 น. ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์“ชั้นสายสะพาย” ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ชั้นสายสะพาย” ในราชกิจจานุเบกษา แล้วนั้น
สำนักพระราชวัง แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย ไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อจ่ายให้ข้าราชการในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 35 ราย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการจัดพิธีพระราชทานรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดเพชรบุรี จึงจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ”ชั้นสายสะพาย” ประจำปี 2563 ซึ่งมีผู้เข้ารับพระราชทานในครั้งนี้ จำนวน 28 คน ครั้งนี้ มีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฏไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) สายสะพายสายที่หนึ่ง ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเพชรบุรี
ภาพ/ข่าว. : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”พช.เพชรบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)