พช. เพชรบุรี : ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 22 มี.ค. เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริการอนุรักษ์พลังงาน และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มหรือชุมชนในพื้นที่ ที่มีความสนใจ จัดส่งข้อเสนอโครงการ พร้อมใบสมัคร และเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละเทคโนโลยีพลังงานของกลุ่มผู้รับประโยชน์ตามความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ อาทิ โครงการที่มีลักษณะที่ต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณา รูปภาพ แบบก่อสร้าง สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาเอกสารประกอบเรื่องราวต่าง ๆ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย หรือใบอนุญาตต่าง ๆ ที่หน่วยของรัฐออกให้
นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นเงินที่จัดเก็บตามมาตรา 24 ซึ่งมีไว้สำหรับใช้ในวัตถุประสงค์ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 เพื่อทำการจัดสรรให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนตามโครงการขอรับการสนับสนุน ซึ่งโครงการต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและต้องได้รับการพิจารณาจัดสรรผ่านการกลั่นกรองเป็นไปตาม ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามประกาศของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.)
ภาพ/ข่าว. : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์

 

(Visited 1 times, 1 visits today)