พช. เพชรบุรี : สร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนากลุ่มอาชีพ ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ (OTOP ระดับจังหวัด

วันที่ 9 มี.ค. 64 เวลา 10.30 น. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP ระดับจังหวัด และมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยมีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน จำนวน 30 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวม 60 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (พัฒนากร) ผู้รับผิดชอบงานสัมมาชีพชุมชน และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัล ไดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีได้จัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี พัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP งบประมาณ 157,400 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน เพื่อต่อยอดยกระดับเข้าสู่ระบบสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพที่มีคุณภาพ สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชน เป็นกลุ่มอาชีพที่เน้นการไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ประกอบกิจการให้มีรายได้ โดยใช้หลักการ “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” ประกอบอาชีพจากภูมิปัญญา ทำในสิ่งที่เกิดจากความต้องการอยากจะทำ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด นำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม สามารถยกระดับเป็นสินค้า OTOP ได้
ทั้งนี้ การฝึกอบรมโดยการบรรยายจากวิทยากร คณะผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีกิจกรรมและเนื้อหาวิชาการฝึกอบรม ประกอบด้วย หัวข้อการบรรยาย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เนื้อหาหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP, กระบวนการพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP, แบ่งกลุ่มและฝึกปฏิบัติการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP, การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย. , การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มผช., และจัดทำแผนการพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP
ภาพ/ข่าว. : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”
 
(Visited 1 times, 1 visits today)