พช.เพชรบุรี : ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 08.30 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความเข้มเข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายชวนากร เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

การประชุมครั้งนี้ มีสารสำคัญแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชน ได้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 และการปรับแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบุรี ให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้
2. ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน
4. ทบทวนผลการประเมินศักยภาพตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทุกกลุ่ม/กองทุน จาก QR Code พร้อมรายงานผลให้จังหวัดทราบในรูปแบบไฟล์ excel ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564
5. คัดเลือกกองทุนชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมจัดทำทะเบียนรายชื่อกองทุนเป้าหมาย ส่งจังหวัดในรูปแบบไฟล์ excel
6. ทบทวนและแต่งตั้งทีมคู่หูคู่คิดอย่างน้อยอำเภอละ 1 ทีม และส่งสำเนาคำสั่งให้จังหวัดในรูปแบบ PDF ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564
7. จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนของทีมคู่หูคู่คิดระดับอำเภอ ส่งจังหวัดภายใน15 มีนาคม 2564
ภาพ/ข่าว. : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

 

(Visited 1 times, 1 visits today)