พช. เพชรบุรี : จัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 5 มี.ค.64 เวลา 08.30 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานจัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเพื่อนำหลักธรรมคำสอนตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี

การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวข้อการบรรยายธรรม จากดร.พระมหาสมศักดิ์ ปุณณโชโต เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) จังหวัดเพชรบุรี ได้บรรยายธรรมถึงด้านจริยธรรม คุณธรรม การสร้างจิตสำนึก และการครองตน ครองคน ครองงาน รวมทั้งข้อสังเกตปัญหาที่พบในการดำเนินงาน และในการดำเนินชีวิต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 70 คน

ภาพ/ข่าว. : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)