จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด และมอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 52 คน โดยมี นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนกล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องมุกดา โรงแรมรอยัล ไดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ภายใต้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการขอจัดตั้งกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันกับกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 โดยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559 ทั้งนี้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้วางแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีกิจกรรมและเนื้อหาวิชาการฝึกอบรม ประกอบด้วย หัวข้อบรรยาย บทบาท/ภารกิจ ของกลไกลการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี,การวิเคราะห์ กลั่นกรอง และตรวจสอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การบริหารจัดการหนี้กองพัฒนาบทบาทสตรี, การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัด

ภาพ/ข่าว. : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)