พช.เพชรบุรี : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

วันที่ 16 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะ ร่วมดำเนินโครงการฯ  พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าอบรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  หรือผู้ผลิต SME ที่ลงทะเบียนปี 2557 – 2563 ที่มีศักยภาพสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ได้ จำนวน  25  รายต่อรุ่น  มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่าย,เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์, เพื่อส่งเสริมส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีธรรมาภิบาล  โดยในการอบรมในครั้งนี้ มีหลักสูตรการเรียนการสอนฝึกหัด ฝึกปฏิบัติการขาย การสร้างTemplate Content ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจำหน่ายในตลาดออนไลน์, การเขียนคอนเทนต์, การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์, การเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ และการเรียนรู้เทคนิคการ Live สดขายสินค้า online เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

ภาพ/ข่าว. :  กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

Change for Good

“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)