พช.เพชรบุรี : จัดกิจกรรม “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” วันผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบ 52 ปี

วันที่ 8 ก.พ. 64 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” พร้อมด้วยนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมโครงการฯ มีผู้อำนวยการกลุ่มงาน ,พัฒนาการอำเภอ ,นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน, ผู้นำ อช. จำนวน 135 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมประกอบด้วย มอบประกาศเกียติคุณแก่ผู้นำ อช.ที่มีผลงานดีเด่น ประจำ 2563 จำนวน 16 ราย, การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, การกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, กิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ช่วยกันพัฒนาพื้นที่โคกหนองนาตัวอย่าง ในแปลงของ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี กิจกรรม “แบ่งปันเมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า ณ โคก หนอง นา โมเดล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มอบภารกิจให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 โดยการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตอาสา มีความเสียสละ เข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ในระดับหมู่บ้าน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในระดับตำบล โดยอาสาสมัครเข้ามาพัฒนาชุมชนตนเอง ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหา และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

โดยการสร้างพลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการพัฒนาชุมชน มอบภารกิจให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

ภาพ/ข่าว. : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)