พช.เพชรบุรี สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 07.30 – 16.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นำโดย นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้านลาด และอำเภอเขาย้อย ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 65 คน แบ่งการสอบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าจำนวน 43 คนและช่วงบ่ายจำนวน 22 คน มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 56 คน ไม่มารายงานตัว 9 คน

ภาพ/ข่าว. : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)