พช.เพชรบุรี จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2563

วันที่ 25 พ.ย. 63 เวลา 09.30 น. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2563 มีพระครูวิกรมวัชรกิจ เจ้าอาวาสวัดไตรโลก เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ มีนางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2563 แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้า ส่วนราชการ ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 ผู้นำกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ผู้มีจิตศรัทธา ณ วัดไตรโลก ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศที่ต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติด จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นกองทุนศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ

การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินนับเป็นต้นแบบ เป็นแนวทาง วิธีการที่ยั่งยืนเป็นแบบสันติวิธีในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ที่นอกจากจะสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้ว ยังสามารถทำให้ชุมชนเอาชนะยาเสพติดด้วยการสร้างความเข้มแข็ง สร้างเสริมอาชีพ และสร้างพลังสามัคคีที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในสังคม
สำหรับการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ในวันนี้มียอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 480,084 บาท เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน ตามแนวทางสันติวิธีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานให้

ภาพ/ข่าว. : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)