พช.เพชรบุรี ประชุมการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 30 ต.ค. 63 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงแนวทางการประเมินฯ ในปี พ.ศ. 2563 มี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ซึงมีรายละเอียดดังนี้
1) ผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา มีอะไรบ้าง และสามารถนำมาพัฒนา ต่อยอดให้ดีขึ้นได้อย่างไร
2) ผลการดำเนินงานที่ไม่ประสบผลสำเร็จของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมามีอะไรบ้าง และมีแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไร
3) แนวคิด/ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานของกรมการพัฒนาชุมชน
4) แนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนในอนาคต

ภาพ/ข่าว. : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)