พช. เพชรบุรี สานสัมพันธ์ สมาชิก สอ.พช.

พช. เพชรบุรี สานสัมพันธ์ สมาชิก สอ.พช.

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้แทนสมาชิก สอ.พช. ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการบำนาญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัด/อำเภอ. ร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2563

กิจกรรมประกอบด้วย  1)กิจกรรมด้านส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 2)กิจกรรมด้านส่งเสริมความสัมพันธ์ จัดแข่งขันการสาธิตอาชีพการทำส้มตำ

3) กิจกรรมด้านสังคมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กพิเศษ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม 

การดำเนินกิจกรรม ในครั้งนี้มุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดจังหวัดและอำเภอ. และสมาชิก สอ.พช. จังหวัดเพชรบุรี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ สอ.พช. เพื่อมาประยุกต์ใช้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะช่วยเสริมพลังบวกสู่ความสมดุลการงานกับการบริหารจัดการวิถีชีวิต สู่การสร้างความสุขภายในองค์กร และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความพอเพียง

ภาพ/ข่าว. :  กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)