พช.เพชรบุรี : ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference)โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่

วันที่ 2 ต.ค. 63 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี นายโรม โสนาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน น.ส.บุบผาอุทัยทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ถ่ายทอดจากห้องประชุม War Room กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)