พช.เพชรบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การตลาด 4.0

วันที่ 4 ส.ค. 63 ณ ห้องประชุมตาลเดี่ยว บ้านพิงภูแพรว รีสอร์ทชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พบปะ เยี่ยมเยียนผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การตลาด 4.0 ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามวิถีประชารัฐด้วยการตลาด 4.0 และบรรยายพิเศษ เรื่อง Change To Shift: เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับผู้ประกอบการ ยุค 4.0 โดยมี นายโรม โสนาค ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ : วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อพัฒนากลุ่ม ชุมชนเป้าหมายให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่ม วางแผนการพัฒนากลุ่ม และสามารถต่อยอดเชิงธุรกิจด้วยการตลาด 4.0 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่ม ชุมชนเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการ 1 รุ่น 66 คน จำนวน 2 วัน ( วันที่ 4-5 สิงหาคม 2563)

(Visited 1 times, 1 visits today)