พช.เพชรบุรี : พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เปิดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล/เทศบาล

วันที่ 31 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทองอุไร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี อำเภอชะอำ นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล/เทศบาล และบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียโดยมีนางน้ำผึ้ง สุขเสอี่ยม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นางวาสนา ไขว้พันธุ์ หน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล , เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้การต้อนรับ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบุรี (กพสจ.) กำหนดจัดฝึกอบรมฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลๆ ละ 1 คน รวม 93 คน , เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 101 คน โครงการฝึกอบรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล/เทศบาล ทั้ง 8 อำเภอ เป็นแกนหลักสำคัญที่จะเชื่อมโยงการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้มแข็ง สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต

(Visited 1 times, 1 visits today)