พช. เพชรบุรี ประชุมติดตามสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

 วันที่ 29 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานการประชุมการติดตามสนับสนุของคณะทำงานติดตามนิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประเด็นการติดตาม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย การติดตามเยี่ยมเยือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การติดตามเยี่ยมเยือนหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) การติดตามเยี่ยมเยือนครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนองนา โมเดล” การติดตาม สอนงาน แก่บุคลากรบรรจุใหม่ และที่ประชุมร่วมพิจารณา กำหนดแนวทางและวางแผนการติดตามสนับสนุนในเดือนสิงหาคมต่อไป   

(Visited 1 times, 1 visits today)