ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 24 ก.ค. 63 เวลา 13.00 น. นางเพ็ญศรี มั่งมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี และพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน โครงการประเภทเงินอุดหนุนที่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบ จำนวน16 โครงการ เป็นเงิน 385,896 บาท โดยมี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่เลขานุการ การประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงคธรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)