พช. เพชรบุรี คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด อำเภอบ้านแหลม

วันที่ 10 มิ.ย. 63 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำโดย นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่อำเภอบ้านแหลม คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมการประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ได้แก่

  1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น
  2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ตำบลบางแก้ว
  3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์ดอกเกลือ หมู. 7 ต. บางแก้ว
(Visited 1 times, 1 visits today)