พช. เพชรบุรี คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด อำเภอเมืองเพชรบุรี

วันที่ 10 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำโดย นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมการประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น 2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ตำบลหนองโสน         3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น กลุ่มสตรีเลี้ยงโคขุน หมู่ 4 ตำบลโพพระ

(Visited 1 times, 1 visits today)