พช. เพชรบุรี คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด อำเภอบ้านลาด

วันที่ 9 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำโดย นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่อำเภอบ้านลาด  คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมการประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ได้แก่

  1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น
  2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น

ตำบลหนองกะปุ อ.บ้านลาด

  1. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น กลุ่มสตรีจำหน่ายไม้เบญจพรรณ สำหรับการก่อสร้าง ต. บ้านหาด

อ. บ้านลาด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)