พช. เพชรบุรี คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด อำเภอแก่งกระจาน

วันที่ 9 มิ.ย. 63 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำโดย นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมการประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ได้แก่

  1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น
  2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น

ตำบลสองพี่น้อง   อำเภอแก่งกระจาน

  1. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น กลุ่มสตรีขยายพันธ์ุแพะเพื่อจำหน่าย หมู่ 9 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)