พช. เพชรบุรี คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด อำเภอหนองหญ้าปล้อง

วันที่  8 มิถุนายน 2563  เวลา 13.00 น. นายสุเทพ  สงวนคัมธรณ์  พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563  พร้อมด้วยคณะกรรมการการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 2 กิจกรรม  1.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองหญ้าปล้อง  2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองหญ้าปล้อง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)