พช.เพชรบุรี : บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จัดตั้ง“ตู้ปันรักปลูกผักกินกัน” เพื่อแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักแก่ประชาชนและผู้สนใจ

วันที่ 26 พ.ค. 63 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดตั้ง “ตู้ปันรักปลูกผักกินกัน” โดยมีนาย กอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดตัว Kick off โครงการตู้ปันรักปลูกผักกินกัน มีนายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแจกเมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้าผัก ดิน ปุ๋ยไส้เดือน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอินทรี เพื่อแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปปลูกผักสวนครัวไว้กินเองในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อกระจายพันธุ์พืชสู่ชุมชน จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ณ ตลาดเกษตรกรข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

สำหรับโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอื่นๆ แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปปลูกผักสวนครัวไว้กินเองในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายหากเหลือกินแล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการกระจายพันธุ์พืชสู่ชุมชน และสร้างความรักความสามัคคีกันภายในชุมชน ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ตั้งเป้าหมายจัดตั้งตู้ปันรักปลูกผักกินกัน ในพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ตลาดเกษตรกรข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 แห่ง หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 แห่ง และหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 8 แห่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)