เพชรบุรี : ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 20 พ.ค. 63 เวลา 10.00 น. นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี และคณะอนุกรรมการเลขานุการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

ที่ประชุมฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลการชำระหนี้ การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 33 โครงการ เป็นเงิน 5,908,400 บาท และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 18 โครงการ เป็นเงิน 430,154 บาท

 

(Visited 1 times, 1 visits today)