นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

วันที่ 19 พ.ค. 63 เวลา 09.10 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะผู้รับจ้าง โดยมีนายจิรวัฒน์ ลูกอินทร์ ผู้ประสานงานจังหวัด ได้ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน แก่พัฒนาการอำเภอ 8 อำเภอ และตอบข้อซักถามในการสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2563 บรรลุเป้าหมายและทันต่อกรอบเวลาการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ต่อไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)