พช.เพชรบุรี ร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256- ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 18 พ.ค. 63 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย น.ส.บุบผา อุทัยทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2663 และหน่วยงานในสังกัด ติดตามผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)