ฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบกล้า เมล็ดพันธุ์ผัก ขานรับนโยบาย สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

นที่ 17 เม.ย. 63 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบนโยบายโครกงารสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

ต่อมา พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางวาสนา ไขว้พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้มอบ ต้นกล้าผัก ผลไม้ และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ในการ ขานรับนโยบายสตรี เพื่อให้สมาชิกฯ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผัก ไปเพาะปลูกเป็นต้นแบบนำร่องและขยายผลกับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในทุกระดับ ได้ช่วยเหลือเกื้อกูล และแบ่งปันพืชผักสวนครัวร่วมกัน จากครัวเรือนสู่ชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)