ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 6 เม.ย.63 ที่ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดเพชรบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ระดมทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา เพื่อเป็นกองทุนสำหรับให้ความช่วยเหลือเด็ก ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ตั้งแต่เด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี ทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมอบเป็นทุนอุปการะเด็กพร้อมกับสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมีเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ระดับจังหวัด 1,552,977.72 บาท   

(Visited 1 times, 1 visits today)