เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า

18 พ.ย. 2562 เวลา 07.00 น.

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย น.ส. บุบผา อุทัยทอง หน.ฝ่ายอำนวยการ ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า ณ มานิดเดียวย์ฟาม ต.หนองปลาไหล อ.เมืองเพชรบุรี

โดยมี สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพ

การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน สรัางความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย และได้พบปะสนทนาหารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการร่วมพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี เมืองเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบและเมืองน่าอยู่ น่ากิจ น่าเที่ยว ระดับประเทศ

(Visited 1 times, 1 visits today)