เพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C และสรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2562

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดเพชรบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งมีการแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C และสรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2562 โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)