เพชรบุรี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C และมอบแนวทางการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย โดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C จังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและภาคีเครือข่ายประชารัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ และเพื่อพัฒนา ต่อยอด ขยายผล การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยเชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยงผลผลิตของชุมชนสู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้น ๓๒ คน ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภายใต้กลไกคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ อาคาร 2 สำนักงาน กศน.เมืองเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)